”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”

Cursul intitulat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea, a început astăzi, 25.04.2023- pentru o nouă grupă formată din 25 de cadre didactice care își desfășoară activitatea în Școala Gimnazială “Lucreția Suciu” Oradea, județul Bihor.

Programul de formare reprezintă una dintre activitățile finanțate în cadrul unui proiect implementat de școala orădeană, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

Pe parcursul a 40 de ore de formare online sincron/asincron, cursul se axează pe dezvoltarea competențelor de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline, formarea abilităților de proiectare, predare-învățare-evaluare a conținuturilor învățării, consolidarea competențelor de desfășurare a activităților utilizând strategii interactive, care promovează un învățământ incluziv.

Sesiunile de formare sunt susținute de profesorii formatori Mioara Ranciu, Maria Suciu și Alexandra-Mara Ivan, programul fiind coordonat de profesor metodist Cristina-Sinduța Cherciu.
 

,,Educația în școala pentru toți”

Denumirea programului: Educația în școala pentru toți

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori documentariști

Justificare: Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Pentru ca un individ să aibă şansa de a primi o educaţie normală şi corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere modele demne

de urmat, părinţi care să se implice în activitatea de la şcoală, să-l susţină şi să-l încurajeze

pe copil. Educația reprezintă pilonul fiecărei societăți, elementul esențial al unei dezvoltări durabile, bazate pe cunoaștere. În societatea contemporană supusă unei continue schimbări se produce o răsturnare a valorilor morale care atrage o degradare a relației părinte-copil-școală.

Problematica educației din grupurile vulnerabile/dezavantajate reprezintă o adevărată provocare cu care se confruntă mediile sociale, politice, culturale sau civice din România, dar și din alte țări europene. Inadaptabilitatea la noile cerințe ale societății și, implicit ale școlii, atrage situații de criză la nivelul sistemului de învățământ, precum absenteismul și, inevitabil, abandonul școlar.

Durata: 100 ore/25 CPT (OMEC nr. 3189/07.02.2020)

Locul de desfășurare a programului: blended-learning (Casa Corpului Didactic a Județului

Bihor/Instituții de învățământ preuniversitar din județ)/online.

Programul de formare reprezintă una dintre activitățile finanțate în cadrul unui proiect implementat de școala orădeană, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

 -stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne ale paradigmei curriculare, relaţiei dintre teoriile învăţării, modele de instruire şi metodele de evaluare precum şi a relaţiei dintre competenţele cerute în plan socio – profesional şi competenţele formate în şcoală;

 – capacitatea de a opera cu termenii specifici educației în general și educației incluzive, în particular;

 – proiectarea conţinuturilor instructiv-educative pentru toate ariile curriculare în concordanţă cu aptitudinile elevilor şi motivaţia lor;

 – aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în consilierea, orientarea/integrarea socio-psiho-pedagogică a elevilor.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Incluziunea – abordări conceptuale

Modulul II: Tipologia grupurilor dezavantajate

Modulul III: Școala pentru toți: rol și responsabilitate

Modulul IV: Prevenirea și combaterea abandonului școlar în Școala pentru toți

Modulul V: Strategii alternative în procesul de învățământ

Modulul VI: Particularități ale educării copiilor cu CES

Calendarul programului: anul şcolar 2023-2024

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare pe parcurs prin observație directă și fișe de lucru și evaluare finală pe bază de portofoliu pentru dezvoltare profesională continuă.

 

 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

https://mfe.gov.ro/pnrr/                             https://www.facebook.com/PNRROficial/